Aktualisierungen ARB Onlinekommentar Juni/Juli 2023

  • Zu Artikel 2 ARB (Versicherungsfall): Aktualisierungen
  • Zu Artikel 7 ARB (Risikoausschlüsse): Aktualisierungen Bauherrnklausel
  • Zu Artikel 2 ARB (Versicherungsfall): Ergänzung OGH 7 Ob 61/23f